Photos by Reader Maksym Zhuravchyk and Valentyna Dovban