Join us on Sunday, November 8, 2020 - as millions of men and women across the globe observe Orphan Sunday
Join us on Sunday, November 8, 2020 - as millions of men and women across the globe observe Orphan Sunday

6 November, 2020

The feast of the icon “The Joy of All Who Sorrow”

 

Sometimes we must speak up for those who cannot speak for themselves (Proverbs 31:8).

Beloved brothers and sisters in the Lord – clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora: CHRIST IS AMONG US!

Every year, the world-wide community dedicates a special day on the civil calendar honoring the lives of orphaned children. This year, the World Orphans Day is November 9, 2020.

On Sunday, November 8, 2020 - millions of men and women across the globe will observe Orphan Sunday, and we invite you – the clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and in Diaspora to join the millions of people praying in one voice for the most vulnerable of us!

Let us ALL be the light for children in need around the world. As you know, this has been an unbelievably challenging year (COVID-19 pandemic), so the call to care for orphans has never been more important.

Vulnerable people - and especially vulnerable children - suffer most when times are hard. This year, our prayers and acts of charity (donations) in honor of World Orphans Sunday will bring light to a dark place – at least to the UOC of the USA sponsored orphanages in Ukraine.

“In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven” (Matthew 5:16).

The statistics are staggering: every 18 seconds a child becomes an orphan; 400,000 orphans die every year of malnutrition; 99% of orphans will NEVER become adopted; there are estimated over 1.2 million trafficked children each year globally…

On Sunday, November 8th, let us together pray for the Orphans of the world, but especially the children of Ukrainian Orphanages that our Church adopted over 25 years ago, and continues to provide basic support. During the Divine Liturgy on Sunday morning, we direct our clergy to offer a prayerful petition (see below) for the orphans and to make a special collection, benefitting the Orphanage Fund of the Ukrainian Orthodox Church of the USA.

Remember, orphaned children are haunted by the fears of rejection, loneliness, and death... But God Almighty, in the Holy Trinity, gave us the Spirit of adoption. This is exactly why we must open our spiritual and physical homes and our arms to orphans, and look for the ways to assist, provide, adopt and never leave them alone again. We can be the someone who loves them.

May the Almighty God bless us to serve Him tirelessly in full dedication, to do all we can as we know – whatever we cannot do, He will inspire and enable us to accomplish!

With prayers and continued care for all of you,

+Antony, Metropolitan

+Daniel, Archbishop

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Special Petition for Liturgical Celebration (at Triple Litany)

 

“We also pray for the countless children around the world who have become orphaned or abandoned for various reasons, and have never known the love of a mother or father for them. O Lord, watch over these children and young people. Comfort them in their trials and provide for them when they are in need. Educate them when they are abandoned, protect them from those that would take advantage of their vulnerabilities and heal the physical and emotional hurt that so many have had to face in their young lives; we pray You, hear us and have mercy!”

Неділя Опіки Сиротами

6 листопала, 2020

Вшанування ікони Пресвятої Богородиці “Радість всіх Засмучених”

 

Іноді ми повинні говорити за тих, хто не може говорити сам за себе (Приповісті 31: 8).

Улюблені брати і сестри в Господі – духовенство та вірні Української Православної Церкви США та Діаспори: ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

Щороку всесвітня громада присвячує особливий день на світському календарі вшановуючи життя дітей-сиріт. Цього року Всесвітній День Дітей-Сиріт - 9 листопада 2020 року.

У неділю, 8 листопада 2020 р. - мільйони чоловіків та жінок по всьому світу відзначатимуть Неділю Опіки Сиротами, і ми запрошуємо вас - духовенство та вірних Української Православної Церкви США та Діаспори приєднатися до мільйонів людей, які в один голос моляться за найбільш вразливіших із нас!

Отож, будьмо всі разом СВІТЛОМ для осиротілих дітей світу. Як відомо, це був неймовірно складний рік (пандемія коронавірусу), тому заклик піклуватися про дітей-сиріт є надзвичайно важливим.

Вразливі люди - і особливо вразливі діти - страждають найбільше, коли важкі часи. Цього року наші молитви та благодійні вчинки (пожертви) на честь Всесвітньої Неділі Сиріт принесуть світло у темне місце - принаймні, до спонсорованих УПЦ США ​​дитячих будинків в Україні.

“Так само, нехай ваше світло світить перед іншими, щоб вони бачили ваші добрі вчинки і віддавали славу вашому Отцю, що на небі” (Матвій 5:16).

Статистика вражає: кожні 18 секунд дитина стає сиротою; 400 000 дітей-сиріт щороку гинуть від недоїдання; 99% дітей-сиріт НІКОЛИ не стануть усиновленими; за оцінками, щороку у світі перебуває понад 1,2 мільйона дітей, які стали жертвами торгівлі людьми ...

У неділю, 8 листопада, приєднаймося один до одного в молитві за Сиріт світу, але особливо за дітей українських дитячих будинків, які наша Церква взяла під свою опіку понад 25 років тому, і продовжує надавати щоденну підтримку. Надаємо благословення усім священикам Церкви під час Божественної літургії у неділю вранці проголосити молитовне прохання (подається нижче) за дітей-сиріт та зробити пожертви, які сприятимуть Фонду сиротинців Української Православної Церкви США.

Пам’ятайте, дітей-сиріт переслідують страхи неприйняття, самотності та смерті ... Але Всемогутній Бог у Святій Трійці дав нам Духа Усиновлення. Саме тому ми повинні відкрити свої духовні та фізичні домівки та свої обійми для сиріт і постійно шукати шляхи надання допомоги, усиновлення та ніколи більше не залишати їх на одинці. Ми можемо бути тими, хто їх любить.

Нехай Всемогутній Бог благословить нас невпинно служити Йому з повною віддачею, робити все, що можемо, як ми знаємо – в те, що ми не можемо зробити, Він надихне і дасть нам змогу це сповнити!

З молитвами та постійною турботою про всіх вас,

 

+ Антоній, митрополит

+ Даниїл, архієпископ

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Особливе Прохання на Літургійних Богослужіннях (на Потрійній єктенії)

“Ще молимося за незліченну кількість дітей у всьому світі, які з різних причин осиротіли і ніколи не відчули любові матері чи батька. Господи, будь обороною цих дітей та молоді; Утішителем у випробуваннях та Опiкою у час потреби. Виховуй їх, коли їх покидають, захищай від тих, хто користується їх вразливістю та уздоров фізичні та емоційні ушкодження, з якими так багатьом доводилося стикатися в молодому житті; ми молимось Тобі, вислухай нас і помилуй!”

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873