Council of Bishops of the UOC of the USA: THE LEGACY OF HAGIA SOPHIA - A LEGACY FOR ALL CHRISTIANS
Council of Bishops of the UOC of the USA: THE LEGACY OF HAGIA SOPHIA - A LEGACY FOR ALL CHRISTIANS

Council of Bishops of the UOC of the USA: THE LEGACY OF HAGIA SOPHIA - A LEGACY FOR ALL CHRISTIANS

Собор Єпископів УПЦ СШA: СПАДЩИНА СОБОРУ СВЯТОЇ СОФІЇ - СПАДЩИНА ВСІХ ХРИСТИЯН

“We have been here for seventeen centuries and we always will be.” 

(Ecumenical Patriarch of Constantinople and New Rome, His All-Holiness Bartholmew I, concerning the opinion that the conversion of St. Sophia (Holy Wisdom) Church into a mosque – once again – might be an unbridled attempt by the Turkish government to force the remaining Christians in the country to finally leave and abandon their historical rights and prerogatives).

This day’s broadcasted video and sound of the first Muslim worship service in Hagia Sophia Church, in spite of the expectation of it, was a shock to the physical, mental, emotional and most of all, spiritual essence of people of faith throughout the world and in particular, 300 million Orthodox Christians.  In a senseless act designed expressly for the political self-preservation of the present Turkish government, the history of not only Christianity but also of the nation’s international relationships is denigrated almost beyond comprehension.

Just across the beautiful public garden square from Hagia Sophia is the Blue Mosque – another huge building that was built as an attempt to recreate Hagia Sophia to prove that the abilities of Muslim architects and builders possessed equal talents.  The effort was not successful, and the completed project is far from an equal to the Great Church of Holy Wisdom.  The missing element in the construction plan and process was precisely the Holy Wisdom of God in the Holy Trinity, which inspired the hearts, minds and souls of the builders of Hagia Sophia.  The nation of Turkey has over 3,500 active mosques, which begs the question of why the necessity of returning Hagia Sophia to active status as a mosque.

We call upon the great spiritual, political and social leaders of nations throughout the world to make their thoughts known about this senseless act and to demand that the decision be overturned by the Turkish leadership.  Even more, we demand that Holy Wisdom Cathedral – a UNESCO site – actually be returned to its rightful owners – the Holy Ecumenical Patriarchate of Constantinople and New Rome as the center of its administration and service and the proper liturgical worship center for His All-Holiness, Patriarch Bartholomew I and his successors, along with all Orthodox Christians throughout the world, in perpetuity.

May God in the Holy Trinity through Holy Wisdom – Jesus Christ himself – open the minds and hearts of Turkish government leaders to the understanding of the futility of their poorly considered political decisions and lead them to positive reconsideration and actions that will enhance peaceful co-existence amongst all mankind.  Regardless of their decision in this regard, His All-Holiness’ firm belief as expressed above, is real, truthful and will stand forever.

With prayers,

+Antony, Metropolitan of the UOC of the USA

+Daniel, Archbishop of the UOC of the USA

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Собор Єпископів УПЦ СШA: СПАДЩИНА СОБОРУ СВЯТОЇ СОФІЇ - СПАДЩИНА ВСІХ ХРИСТИЯН

“Ми тут уже сімнадцять століть і ми тут завжди будемо.”

(Його Всесвятість Варфоломій І, Вселенський Патріарх, Константинопольський та Нового Риму, щодо теми про перетворення Храму Св. Софії (ПремудростіБожої) на мечеть – що знову ж таки, може бути невгамовним тиском Турецького Уряду примусити Християн, які ще залишилися в країні, остаточно покинути і відмовляються від своїх історичних прав та привілеїв).

Сьогоднішня відео та аудіо трансляція першого мусульманського богослужіння з Храму Святої Софії, незважаючи на те, що її очікували, стала шоком для фізичного, психологічного, емоційного та насамперед духовного єства вірних по всьому світі, зокрема для 300 мільйонів Православних Християн. У цьому безглуздому рішенні, розробленому безпосередньо заради політичного самозбереження нинішнього Турецького Уряду, історія не тільки Християнства, але й міжнародних відносин нації принижується до рівня, який майже не є можливо збагнути.

Прямо на іншій стороні чудового громадського парку від Святої Софії знаходиться Блакитна Мечеть – ще одна величезна споруда, яка була побудована як спроба відтворити красу та велич Святої Софії, щоб довести, що здібні мусульманські архітектори та будівничі володіли рівним талантом. Проте, зусилля не були успішними, і завершений проект далеко не дорівнює Великому Храму Святої Премудрості. Відсутнім елементом у плані та процесі будівництва була саме Свята Премудрість Божа у Святій Тройці, яка надихала серця, розум та душі будівничих Святої Софії. В власності Турецької нації є понад 3500 діючих мечетей, що ставить питання про те, для чого було необхідним повернути Святу Софію до статусу активної мечеті.

Ми закликаємо усіх важливих духовних, політичних та світських лідерів країн цілого світу вголос висловити свою думку відносно цього ганебного вчинку та вимагати від Турецького керівництва відміни цього рішення. Більше того, ми вимагаємо, щоб Собор Святої Премудрості – пам’ятку ЮНЕСКО – було безстроково/назавжди повернуто його законним опікунам – Священному Вселенському Патріархату Константинополя та Новому Риму, як центр його управління та служіння і належний духовний осередок Його Всесвятості, Патріарха Варфоломія І та його наступників, та усім Православним Християнам світу.

Нехай Господь Бог у Святій Тройці через Святу Премудрість – самого Ісуса Христа – відкриє розум та серця лідерам Турецького Уряду для розуміння нікчемності їхніх погано обдуманих політичних рішень та наверне їх до позитивного перегляду та дій, які сприятимуть мирному співіснуванню людства. Незалежно від їхнього рішення у цьому питанні, непохитна віра Його Всесвятості, вище висловлена, є справжньою, правдивою і залишатиметься такою вічно.

З молитвами,

+Антоній, Митрополит УПЦ США

+Даниїл, Архієпископ УПЦ США

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873