Spiritual Center of the UOC of the USA in Cooperation with the SALT Foundation Serves the Needs of the Local Community
Spiritual Center of the UOC of the USA in Cooperation with the SALT Foundation Serves the Needs of the Local Community

On a windy April 29, 2020 Wednesday morning, 10 volunteers joined their voices in prayer, led by His Eminence Archbishop Daniel, asking the Grace of the Holy Spirit to flow through their hands as they offer themselves in the service of the Risen Lord by preparing packages of fresh food items in order to distribute them for those in need in times of COVID-19 pandemic.

Ukrainian Orthodox Church of the USA in partnership with The Salt Foundation, led by Ms. Claudia Lewis provided 250 families with organic produce, canned goods, eggs and cheeses, meat and fish products.

Starting with 1PM in the afternoon, multiple cars lined up in the parking lot of the Ukrainian Cultural Center in order to receive the much-needed assistance provided by the Salt Foundation benefactors (mainly by Trader Joe’s) and the Ukrainian Orthodox Church of the USA.

Archbishop Daniel speaking to the leaders of the Salt Foundation praised the seminarians of the Church for their work and dedication, stating “…our seminarians are the backbone of this relief effort. As clergy we are just guiding them and overseeing the entire program... Our students often asked for the opportunities to provide aid to those in need. Last years, for two semesters they all volunteered at the local Nursing Home… The simple reality is that we cannot just sit comfortably inside the seminary while we know that a lot of families are struggling, and this is our way of living the Faith…”

With all precautionary measures taken, the kitchen and parking lot of the Consistory of the UOC of the USA and Cultural Center - became one big SOUP KITCHEN for the body and soul!

Once again, speaking on behalf of Metropolitan Antony and members of the Consistory of the Church, Archbishop Daniel stated: “We must always look for the opportunities to serve in the Name of the Lord, especially in these difficult times. Words cannot describe our GRATITUDE to the following individuals of the Spiritual Center:  Maureen Nevins - manager of the Ukrainian Cultural Center, Troy O'Prandy, Ihor and Mariya Morozovska – staff of the Ukrainian Cultural Center; Rev. Fr. Vasyl Pasakas – Executive Assistant to Archbishop Daniel and Dean of Students of St. Sophia Seminary; seminarians Subdeacon Yaroslav Bilohan, Subdeacon Myroslav Mykytyuk,Pavlo Vysotskyi, Andrii Vatrich and Maksym Zhuravchuk as well as to the volunteers of the Salt Foundation of NJ.”

The Ukrainian Orthodox Church of the USA offers her support to the ministry of the Salt Foundation in fulfilling the mission to develop the following program to help feed the hungry in central New Jersey. Each week, we CCD:

  • Coordinate with supermarkets and other food suppliers to arrange pickup times and locations
  • Collect food that would otherwise go to waste
  • Deliver that food in a timely basis to homeless and women’s shelters, churches, food pantries, food drives, and other groups and individuals who need help the most.

In addition, the SALT Foundation collects and delivers books, clothes, supplies, and other educational goods and services to the children and adults in need.

For more information, visit THE SALT FOUNDATION: http://www.thesaltfoundationinc.org/

If you are in need of assistance (food items) or know someone who needs help, please VISIT THE SPIRITUAL Center of the UOC of the USA (135 Davidson Ave; Somerset, NJ 08873)

on Wednesday - 6 May, 2020 from 1-3pm.

Духовний Осередок УПЦ США Щотижня Надає Допомогу Місцевій Громаді

У похмурий та вітряний ранок середи - 29 квітня 2020 р., 10 волентерів УПЦ США приєдналися до молитви під проводом Високопреосвященнішого архієпископа Даниїла, просячи Ласки Святого Духа протікати через їх руки, готуючи благодійні пакети із свіжими продуктами харчування, щоб розповсюдити їх для тих, хто потребує, в час пандемії COVID-19.

Українська Православна Церква США у співпраці з Фондом СОЛІ під керівництвом пані Клаудії Льюїс забезпечила 250 сімей органічними продуктами, консервами, яйцями та сиром, свіжим м’ясом та рибною продукцією.

Починаючи з 13:00 години дня, на автостоянці Українського Культурного Центру вишикувались десятки автомобілів, щоб отримати необхідну допомогу, надану благодійниками Фонду СОЛІ (головним чином магазином Трейдер Джоус) та Українською Православною Церквою США.

Архиєпископ Даниїл, розмовляючи з лідерами фонду, похвалив семінаристів Церкви за їх працю та самовідданість: «… наші семінаристи є основою цих зусиль у справах допомоги. Як духовенство, ми просто керуємо ними та контролюємо всю програму ... Наші студенти часто просили можливості надати допомогу тим, хто потребує. Минулого року, протягом двох семестрів вони добровільно працювали в місцевому будинку престарілих… Проста реальність полягає в тому, що ми не можемо просто зручно сидіти всередині семінарії, знаючи, що багато сімей стараються вижити; отож, ми стараємося жити прикладом нашої ВІРИ…»

При вживанні всіх запобіжних заходів кухня та стоянка Консисторії УПЦ США ​​та Культурний центр - стали однією великою БЛАГОДІЙНОЮ КУХНЕЮ для тіла та душі!

Високопреосвященний архієпископ Даниїл, говорячи від імені митрополита Антонія та членів Консисторії Церкви, сказав: «Ми завжди повинні шукати можливості служити в Ім'я Господа, особливо в ці важкі часи. Слова не можуть описати наші почуття ВДЯЧНОСТІ наступним особам Духовного Осередку УПЦ США: Морін Невінс - менеджера Українського Культурного центру, Трой О'Пранді, Ігору та Марії Морозовським - співробітникам Українського Культурного центру; о. Василю Пасакас - виконавчому помічнику архієпископа Даниїла та декана студентів Свято-Софійської семінарії; семінаристам іподиякону Ярославу Білоган, іподиякону Мирославу Микитюк, Павлу Висоцькому, Андрію Ватрич та Максиму Журавчик, а також волонтерам Фонду СОЛІ”.

Українська Православна Церква США підтримує благодійну діяльність Фонду СОЛІ у виконанні місії щодо розробки наступної програми, яка допоможе прогодувати потребуючих у центральній частині Нью-Джерсі. Щотижня координуються слідучі події:

  • Погодження із супермаркетами та іншими постачальниками продуктів харчування, щоб домовитись про час та місця перевезення
  • Збереження продуктів харчування, які в іншому випадку можуть потрапити на сміття
  • Вчасно доставляти їжу в притулки для бездомних та для потребуючих жінок, церкви, благодійні їдальні, та туди де найбільше потрібна допомога.

Крім того, Фонд SALT збирає та доставляє книги, одяг, приналежності та інші освітні товари та послуги для потреб дітей та дорослих.

Дізнайтесь більше про THE SALT FOUNDATION та отримайте інформацію про наступний час роздачі продуктів харчування відвідуючи сторінку в мережі інтернету: http://www.thesaltfoundationinc.org/

Якщо Вам потрібна допомога із харчами, або Ви знаєте когось кому потрібна допомога, приїзджайте до Духовного Осередку УПЦ США (135 Davidson Ave; Somerset, NJ 08873)

в середу - 6 травня, 2020 року із 13:00-15:00 дня.

Serving the Needs of the Community in the Name of the Risen Lord

Photos by Subdeacon Yaroslav Bilohan

(41 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2022
Calendar 2022
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873