Archpastoral Statement on the 27th Anniversary of Ukraine's Independence
Archpastoral Statement on the 27th Anniversary of Ukraine's Independence

PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE:

TWENTY-SEVENTH ANNIVERSARY OF UKRAINIAN INDEPENDENCE

To the Beloved-of-God Pastors, Venerable Monastics, and all the Faithful Children of the Ukrainian Orthodox Church in the Diaspora and in Ukraine

Very Reverend and Reverend Fathers!  Dear Brothers and Sisters!

Christ is Among Us!

We greet our beloved clergy and faithful of the Ukrainian Orthodox Church beyond the borders of Ukraine and all the faithful in Ukraine at the celebration of the twenty-seventh anniversary of Ukraine’s declaration of independence from the failed Soviet empire – accomplished without the shed of blood and with great hope in a future of boundless growth and hope. 

Throughout these twenty-seven years, however, we have suffered through many challenges that have threatened the continuance of that independence.  It has been only the profoundly and massively manifested will of the citizens of the nation that all these threats have been suppressed.  It has been an extremely difficult path throughout which hope continues to endure that the growing pains of establishing a democracy based on law will soon force the political processes and adherents to put the people and the nation above all personal agendas and desires for self-enrichment.

When we study the history of other great democracies of the world, we discover that they also endured such processes in developing stable governments, ending corruption, creating truly independent judiciaries and adopting constitutions and a legal systems that guarantees the rights of every single one of their citizens. Ukraine, in addition to working its way through such efforts, faces the continued threats from foreign invasion – whether it be actual physical occupation of territory by armed forces as in Donbas and Crimea or the attempts to control or define the economy, culture, spirituality and even historical truth in the country by even some who present themselves as “friends” of the nation.

Our prayers are that the citizens of Ukraine will continue in diligence to express their will to their government representatives and the nation’s leaders. Our abiding belief is that they will be guided by God’s providence, not only with regard to the political and social aspects of daily life, but most importantly in the spiritual aspects.  We call the faithful of our Holy Ukrainian Orthodox Church to a spiritual renewal and to true unity as an expression of our devotion and gratitude to Almighty God in the Holy Trinity for His abundant blessings upon the Ukrainian Nation.  The Church must once again become the moral conscience of the nation, as she always was throughout the glorious era of Kyivan-Rus’ before surrounding nations began to conquer and divide the nation and usurp her history.

May God give us the spiritual and moral strength to be His faithful witnesses before the world as recipients of His Grace and abundant Love.  Ukraine has been a giant among nations in her devotion to God above all and we must pray that this devotion will raise her up again for that reason alone.

May the Blessing of the Lord be with all of you!

 With Archpastoral Blessings,

 

+YURIJ, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ANTONY, Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

+JEREMIAH, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Eparchies of Brazil and South America

+DANIEL, Archbishop of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and Western Europe

+ILARION, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ANDRIY, Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

Послання Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України: 27 РІЧНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, та всім вірним дітям Української Православної Церкви в Діаспорі і в Україні.

Високопреподобні і преподобні отці! Дорогі брати і сестри!

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС!

Ми вітаємо наше возлюблене духовенствота вірних Української Православної Церкви за межами України та усіх вірних в Україні під час святкування двадцять-сьомої річниці проголошення незалежності України після розпаду Радянської імперії, отриманої без пролиття крові та з великими сподіваннями на безмежне зростання та надію в майбутнє.

Протягом цих двадцяти семи років, ми страждали від багатьох викликів, які загрожували продовженню цієї незалежності. Це був лише глибокий і великий прояв волі громадян нації, щоб всі ці загрози були призупинені. Це надзвичайно складний шлях, протягом якого надія продовжує утримувати усе, і що розвиваючі кроки з встановленням демократії, заснованої на законі, незабаром примусять політичні процеси та їх послідовників поставити людей та націю перед особистими планами та бажанням самозабезпечення.

Коли ми вивчаємо історію інших великих демократичних країн світу, ми бачимо, що вони також пережили такі процеси розвитку стабільних урядів, перемігши корупцію, створення справді незалежних судових органів, прийняття конституцій та правових норм, які гарантують права кожного окремого їхнього громадянина. Україна, крім того, що працює над цими зусиллями, стикається з постійними загрозами іноземного вторгнення - чи це фактична фізична окупація території збройними силами, як на Донбасі так і в Криму, чи спроби контролювати або визначити економіку, культуру, духовність та навіть історичну правду в країні, тими, хто виступає як "друг" нації.

Наші молитви полягають в тому, що громадяни України будуть наполегливо продовжувати виражати свою волю представникам своїх урядів та керівникам країни. Наша тверда думка полягає в тому, що вони будуть керуватися Божим провидінням, не лише з огляду на політичні та соціальні аспекти повсякденного життя, але головне в духовних аспектах. Ми закликаємо вірних нашої Святої Української Православної Церкви до духовного оновлення та справжньої єдності, як прояв нашої відданості та вдячності Всемогутньому Богу в Святій Трійці за Його щедрі благословення для української нації. Церква повинна знову стати моральною свідомістю для нації, так як вона завжди була, протягом всієї славної епохи Київської Русі, перш ніж навколишні народи почали перемагати і розділяти націю та узурповувати її історію.

Нехай Бог дасть нам духовну і моральну силу, щоб бути Його вірними свідками перед світом, як одержувачі Його Милості та рясної Любові. Україна була могутньою серед націй у своїй відданості Богу над усіма іншими, і ми повинні молитися, щоб ця відданість знову підняла її для цього самого подвигу.

Благословення Господнє нехай буде з усіма Вами!

З архипастирським благословенням,

 

† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки

† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США та Західної Європи

† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
† АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади

Archpastoral Statement in PDF Format
English Language
English Language
Ukrainian Language
Ukrainian Language
Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873