Nativity of our Lord Archpastoral Greeting!
Archpastoral Nativity of our Lord Greeting!

Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops
Beyond the Borders of Ukraine

At the Nativity of our Lord and God and Savior Jesus Christ – 2012

To the Beloved Clergy, Monastics and Faithful of the Ukrainian Orthodox Churches beyond the borders of Ukraine and our Ukrainian Orthodox Brothers and Sisters in Ukraine:

CHRIST IS BORN!  GLORIFY HIM!

We greet you, our beloved spiritual children, at the bright and joyful Holy Feast of the Nativity of our Lord and Savior Jesus Christ!  Christ – the Savior of the world is today manifested as the Christ-Child to all our earthly families.  May the peace and harmony of these magical Nativity Holy Days fill each of our lives!  Let us seek joy, solace and assistance in the Bethlehem cave where the “angels sing” and “glorify the newborn Christ-Child”.

From the depth of our hearts and souls we wish you all the warmth, peace and joy offered by the Christ-Child for – as we sing in our ancient Ukrainian Christmas Carols:  “God is with us”, a “A new Joy is dawning, it has come with no warning”, for “In Bethlehem this day there is news – the Most Pure Virgin has given birth to a Son”!  In all the world where our Ukrainian Orthodox parishes exist – the United States of America, Canada, Europe, South America, Central America, Australia/New Zealand and in Ukraine itself – “Heaven and earth this day triumph, angels and mortals joyfully celebrate” for CHRIST IS BORN!

May the Heavenly Bethlehem Star, which led the Three Kings to the Bethlehem cave, always lead you, dear brothers and sisters, along the path to God’s Truth, to honorable life and work:

God eternal is born this day!
He came to us from heaven,
To save all mankind:
Bringing us comfort.

From the early decades of Christianity, this most ancient Ukrainian Carol echoes throughout our native Ukraine.   It informs us that the long-awaited Savior of the world – Jesus Christ, just as s the Old Testament prophets heralded, “to save all mankind”.  The prophet Daniel even predicted the exact time of the birth of the Messiah – Savior.  From the nativity of Jesus Christ, the calendar of history began anew.

The first to worship Christ in Bethlehem were the humble shepherds and then came the Three Kings who brought gifts to the Christ-Child:  gold – symbolizing love and devotion, incense, symbolizing prayer and myrrh, symbolizing patience.  Let us bring to Almighty, God during these magical Nativity days, the gold of devotion to God’s Law, a censer filled with our piety and holiness of life and the myrrh of courageous patience and struggle for the triumph of God and our national treasures and values.

Truly, “a new joy has dawned” and “In Bethlehem this day there is news – the Most Pure Virgin has given birth to a Son”, “Heaven and earth this day triumph” for God has so loved mankind, that He became one of us.  God warned the Three Kings of Herod’s evil and they returned to their nations by another way.  Today God reminds us – His people – about the contemporary evil Herods – the creators of evil and sin – provides us with another path – the eternal path to our own true nation – to eternity.

Let us make a firm resolution this day, as did the Three Kings, to never set foot on the road, which leads to an atheistic, spiritless life, void of God’s Truth.  May the light of the Bethlehem star always guide our life’s journey.

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

+ YURIJ, Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ ANTONY, Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of the USA
Locum Tenens Ukrainian Orthodox Church in Diaspora
+ IOAN, Archbishop – Ukrainian Orthodox Church in Diaspora
+ JEREMIAH, Archbishop – Ukrainian Orthodox Eparchy of Brazil and South America
+ ILARION, Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ ANDRIJ, Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada
+ DANIEL, Bishop – Ukrainian Orthodox Church of the USA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

Постійна Конференція Українських Православних Єпископів поза межами України

На Різдво Господа Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа – 2012

До улюблених священнослужителів, монахів та вірних Української Православної Церкви поза межами України та наших українських православних братів і сестер в Україні:

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

Вітаємо вас, наші улюблені діти, у цей світлий і радісний день Різдва Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа! Христос — Спаситель світу – сьогодні являється як Христос-Немовлятко до всіх наших земних сімей. Нехай мир і злагода чудодійних святих різдвяних днів наповнять наше життя! Шукаймо радості, потіхи і допомоги у Вифлиємській печері де “ангели співають” і “прославляють новонароджене Дитя”.

Від глибини наших сердець і душ ми бажаємо вам тієї теплоти, миру і радості, що походить від Немовлятка, бо як ми співаємо у нашій давній українській різдвяній колядці: “З нами Бог”, “Нова радість стала, яка небувала”, бо “ У Вефлеємі нині новина — Пречиста Діва Сина породила”! У всьому світі, де є наші українські православні парафії чи то в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Європі, Південній Америці, Центральній Америці, Австралії/Новій Зеландії, чи то на Україні - “Небо і земля сьогодні торжествують, ангели й люди весело святкують” бо ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ!

Нехай небесна Вифлиємська зірка, яка привела трьох царів до печери вифлиємської, завжди провадить вас, дорогі брати і сестри, по дорозі Божої Істини до почесного життя і праці:

Бог Предвічний народився!
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.

Від самих перших років Християнства ця найстаріша українська колядка лунає по всій нашій Україні. Вона розказує нам про довгожданного Спасителя світу — Ісуса Христа так, як і пророкували старозавітні пророки - “спасти все людство”. Пророк Даниїл навіть вказав точний час народження Месії-Спасителя. Від Різдва Ісуса Христа почався новий календар історії.

Першими, хто прийшли поклонитися Христові у Вифлиємі, були прості пастухи, а потім прийшли три царі, які принесли із собою дари Христу-Дитині: золото — символізує любов і відданість, ладан —молитву і миро —терпіння. Отож, принесімо Всемогутньому Богові під час цих чарівних Різдвяних днів золото відданості Закону Божому, кадило, наповнене нашою побожністю та святістю життя і миро могутнього терпіння та зусиль за перемогу Бога та наших національних скарбів і цінностей.

Справді, “нова радість стала”, і “ У Вифлиємі нині новина — Пречиста Діва Сина породила”, “Небо і земля нині торжествують”, бо Бог так полюбив людство, що Він сам став одним з нас. Бог попередив трьох царів про злий намір Ірода і вони повернулися до своїх країв іншою дорогою. Сьогодні Бог нагадує нам — Своїм людям — про сучасних злих «іродів», котрі творять зло і гріх — і показує нам іншу дорогу, вічний шлях до нашої справжньої мети — до вічності.

Отже, і ми сьогодні зробимо тверде рішення так, як зробили три царі – ніколи не ступати на дорогу, котра веде до атеїстичного, бездуховного життя, знищення Божої Істини. Нехай світло Вифлиємської зірки завжди провадить нашу життєву подорож.

ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!

+ ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
+ АНТОНІЙ, Митрополит  Української Православної Церкви США
Місцеблюститель Української Православної Церкви в Діаспорі
+ ІОАН, Архиєпископ Української Православної Церкви в Діаспорі
+ ЄРЕМІЯ, Архиєпископ  Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
+ ІЛАРІОН, Єпископ  Української Православної Церкви Канади
+ АНДРІЙ, Єпископ  Української Православної Церкви Канади
+ ДАНИЇЛ, Єпископ  Української Православної Церкви США

Share This:< Previous
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873