2012 Pascha Archpastoral Letter!
2012 Pascha Archpastoral Letter!

THE PASCHAL EPISTLE OF THE PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

To the Reverend Clergy, the Diaconate in Christ, the Venerable Monastics and Faithful Laity of the Ukrainian Orthodox Church Beyond the Borders of Ukraine and on their native soil.

Christ is Risen! Christ is Risen! Christ is Risen!

Dearly Beloved Brothers and Sisters in Christ Jesus,

We greet you with the all-joyous and most important feast-day, the Glorious Resurrection of our Lord, Jesus Christ.

The Resurrection of Christ is the pinnacle of our expectations and hopes, the fulfilment of the Lord’s promises and the beginning of renewed life in the Lord Jesus.

The Resurrection of Christ is the immovable foundation upon which is built His Church, which calls all to salvation and preaches eternal life after death. “Christ is risen from the dead, and has become the first-fruits of those who have fallen asleep.” (I Cor. 15:20)

It is this foundation, that the enemies of Christ and His Church have attempted to shake and shatter throughout history, for they correctly know that without the Resurrection the Divine Christ is no longer divine and is reduced to a mortal prophet, teacher, healer. St. Paul writes to the Corinthians, “And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty.” (I Cor. 15:14)

It is because Christ rose from the dead, that the faithful are inspired and have the spiritual strength to wage battle against the enemies of God – the wolves among the sheep, that sow discontent within the Church, that attack the teachings of Christ as being irrelevant to the advances in modern science, technology, philosophy or the needs of today’s social issues and relative morality.

It is because Christ rose from the dead, that we heed His directives to, “Go into all the world and preach the gospel to every creature.” (Mk. 16:15). It is the unbelievers, who say, that this or that country will never be Orthodox.

It is because Christ rose from the dead, that we accept His authority and submit to the truths, that He has passed on to us through the Holy Apostles and their episcopal successors and regard them higher than the philosophical ponderings of those who say, “We are greater than Christ”.

Following the crucifixion on Golgotha the Lord’s followers were consumed by great sadness and feelings of hopelessness. Then the Risen Christ appeared among them bringing new hope and victory. He also comes to us today bringing resurrection and a new life beyond our imagination. Where frustration and disillusionment with life reigns, there Christ brings a new life filled with new meaning and new joy.

Let us, brothers and sisters, greet “This chosen and holy day, the first, the Queen and Lady of Sabbaths, the Feast of Feasts and the Festival of Festivals on which we bless Christ to all the ages.” (Easter Matins, Canticle 8)

May this day mark a new beginning in our relationship with God, our family, our church and society.

With this new joy we greet all of you scattered throughout the world and in Ukraine. May the Risen Christ always be with you. May He be a constant source of our unity and may He guide us in our common future here on earth and to eternal life in heaven.

Christ is Risen! He is Risen Indeed!

PASCHA 2012

With Archpastoral Blessings,

+ Constantine
Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of the USA and the Diaspora

+Yurij
Metropolitan of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+Antony
Archbishop of the Ukrainian Orthodox Church of the USA

+Ioan
Archbishop of the Ukrainian Orthodox Church in the Diaspora

+Jeremiah
Archbishop of the South American Eparchy of the Ukrainian Orthodox Church

+Ilarion
Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+Andriy
Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+Daniel
Bishop of the Ukrainian Orthodox Church of the USA

*****************************************************************************************

ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Всечесному  Духовенству, у Христі Дияконству, Преподобному Монашеству і Побожним Мирянам Української Православної Церкви Поза Межами України  і на Рідних Землях.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Дорогі Улюблені Брати і Сестри у Христі Ісусі,

Вітаємо Ваc з все-радісним і найважнішим святом,
Світлим Воскресінням нашого Господа, Ісуса Христа.

Воскресіння Христове вершина наших сподівань та надій, сповненням Господніх обіцянок і початок оновленого життя в Господі Ісусі.

Воскресіння Христове нерушима основа на якій поставлена Його Церква, що кличе всіх до спасіння і проповідує вічне життя після смерти. “Та нині Христос воскрес із мертвих, - первісток серед покійних.” (І Кор.15:16)

Якраз цю основу вороги Христа і Його Церкви старалися розхитати і розбити протягом історії бо добре знали, що без Воскресіння Божественний Христос вже не божественний і тим зведений до смертного пророка, учителя, зцілителя. Св. Павло пише до Коринтян, “Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша.” (І Кор. 15:14)

Тому, що Христос воскрес із мертвих вірні мають натхнення і духовну силу змагатися з ворогами Бога – з вовками серед овець які сіють неспокій серед Церкви, які нападають на вчення Христове, ніби воно недоречне перед осягненнями модерної науки, технології, філософії або перед викликами сучасних суспільних питань і відносної моралі.

Тому, що Христос воскрес із мертвих ми слухаємо Його наказів, “Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!” (Мк. 16:15). Це ж невіруючі кажуть, що ця або та країна ніколи не буде православною.

Тому, що Христос воскрес із мертвих ми визнаємо Його авторитет і покоряємося правдам котрі Він передав нам через Святих Апостолів і їх епископів-наслідників і вважаємо їх вищими за філософські міркування тих, котрі кажуть, “ Ми більші за Христа.”

Після розп’яття на Голгофі учні Господні перебували у великому смутку і в почуттях безнадійності. Тоді Воскреслий Христос з’явився серед них подаючи їм нову надію й перемогу. Він і сьогодні приходить до нас даруючи нам воскресіння і нове життя понад нашими уявами. Де розпука і розчарування царюють в житті туди Христос приносить нове життя наповнене новим змістом і новою радістю.

Вітаймо, брати і сестри, “Цей урочистий і святий день, єдиний, днів Цар і Господь, свято із свят, і торжество із торжеств, і в цей день хвалімо Христа по віки!” (Великодня Утреня, Ірмос 8)

Нехай же цей день буде новим початком у наших відношеннях з Богом, з нашою родиною, з нашою церквою і суспільством.

З цією новою радістю ми вітаємо всіх Вас розсіяних по цілому світі й в Україні. Нехай Воскреслий Христос завжди буде з вами. Нехай же ж Він буде постійним джерелом нашого єднання і нехай Він провадить нами в нашому спільному майбутті тут на землі й на шляху до вічного життя на небесах.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Пасха 2012 р.Б.

З архипастирським благословенням,

+Константин
Митрополит Української Православної Церкви в США і в Діаспорі

+Юрій
Митрополит Української Православної Церкви в Канаді

+Антоній
Архиєпископ Української Православної Церкви в США

+Іоан
Архиєпископ Української Православної Церкви в Діаспорі

+Єремія
Архиєпископ Південно-Американської Єпархії Української Православної Церкви

+Іларіон
Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+Андрій
Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+Даниїл
Єпископ Української Православної Церкви в США

****************************

Ukrainian and English Language PDF format

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873